Kwandika umukozi mushasha bikorerwa ngaha.
Raba ivyo umukozi yahejeje kwishura.
Ibintu bitarishurwa vyandikwa ngaha na Olivier.
Ivyo Olivier yanditse bitarishurwa biboneka ngaha.
Nawe wandika ngaha ivyo wowe wishuye.