Kwandika umukozi mushasha
Raba ivyo umukozi yahejeje kwishura
Ibintu bitarishurwa vyandikwa ngaha na Olivier
Ivyo Olivier yanditse bitarishurwa biboneka ngaha.
Nawe wandika ngaha ivyo wowe wishuye
Kuraba ivyishuwe numukozi :
Igiharuro kiranga umukozi yakoze transaction